Skip to main content
'''Mua''' (or sometimes '''Mua''') means ''first'' in many Polynesian languages and serves as name of several places.
share Share
favorite Favorite

228
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
Libros 19
rock 16
rockers 15
ciudad 5
ancash 4
huaraz 4
radio 4
q 3
Islam 2
Jaymar 2
abuelo 2
buon 2
dammy 2
ovnis 2
ufo 2
01 1
07 1
124424 1
14 1
15 1
2 1
41 1
43) 1
51 1
62 1
78 1
78 CODE. * 7.2. Bãi đã được phê duyệt là không thể thay thế. 7.3. Chúng tôi đảm bảo cân bằng $ tối thiểu 1000. 7.4. Thay thế chỉ được thực hiện thông qua các trang Orders (nút kiểm tra trên mặt trước bên phải của thẻ) 7.5. Thời gian mặc định thay thế là 3 giờ (nếu mua ít hơn 20 bãi) 7.5.1. Nếu phần trăm bãi thay thế là 0-10% - Thời gian thay thế là 48 giờ * 7.5.2. Nếu phần trăm bãi thay thế là 11-15% - Thời gian thay thế là 24 giờ * 7.5.3. Nếu phần trăm bãi thay thế là 16-25% - Thời gian thay thế là 12 giờ * 7.5.4. Nếu phần trăm bãi thay thế là 26-35% - Thời gian thay thế là 6 giờ * 7.5.5. Nếu phần trăm bãi thay thế là 36-50% - Thời gian thay thế là 1 giờ * 7.5.6. Nếu phần trăm bãi thay thế là hơn 50% - không thay thế * 8. CVV2 thay thế chính sách: 8.1. Chúng tôi thay thế: TỪ CHỐI (05) 1
ACD 1
Ancash 1
Art 1
Caigan 1
Cristo 1
EA 1
EB 1
Eu 1
Hadith 1
Hambre 1
ICS 1
IEC 1
LIBROS 1
MCR 1
N7 CODE. * 8.2. Thẻ đã được phê duyệt là không thể thay thế. 8.3. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc kiểm soát sự cân bằng về mặt hàng chúng tôi bán. Các mặt hàng có giá trị với số dư thấp là không thể thay thế. 8.4. Thay thế chỉ được thực hiện thông qua các trang Orders (nút kiểm tra trên mặt trước bên phải của thẻ) 8.5. Thời gian thay thế mặc định là 1 giờ (nếu mua ít hơn 20 thẻ) 8.5.1. Nếu phần trăm thẻ thay thế là 0-10% - Thời gian thay thế là 12 giờ * 8.5.2. Nếu phần trăm thẻ thay thế là 11-15% - Thời gian thay thế là 6 giờ * 8.5.3. Nếu phần trăm thẻ thay thế là 16-25% - Thời gian thay thế là 3 giờ * 8.5.4. Nếu phần trăm thẻ thay thế là 26-35% - Thời gian thay thế là 2 giờ * 8.5.5. Nếu phần trăm thẻ thay thế là 36-50% - Thời gian thay thế là 1 giờ * 8.5.6. Nếu phần trăm thẻ thay thế là hơn 50% - không thay thế * **** **** Phương thức thanh toán Bitcoin WU hoặc tiền gram (phí 5% cho thả chọn Up mininum 500 $.) Nếu bạn quan Paypal 1
NOTAS 1
Nazam 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid